Прием

Прием след VII клас

Профил „Чужди езици“

          Английски език

          Немски език

Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на Английски език

/прием с НВО по БЕЛ и Математика/

 

Прием след VIII клас

Специалност „Организация на хотелиерството“ /прием по документи/

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г.

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища