Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Текущ ремонт на отоплителна инсталация на Общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец“

 

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 11.06.2018г. до 17:00 часа.

Разяснения по зададени въпроси

Документация

Обявление

Договори

  • Проект на договор – 22 май 2018Преглед

Протоколи