Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Текущ ремонт на отоплителна инсталация на Общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец“

 

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 11.06.2018г. до 17:00 часа.

Разяснения по зададени въпроси

Документация

Обявление

Договори

  • Проект на договор – 22 май 2018Преглед
  • Договор между ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и „Топлик“ ЕООД – 10 август 2018 Преглед 

Протоколи