Открит урок по химия и опазване на околната среда

На 3-ти декември бе проведен открит урок по химия и опазване на околната среда в IХб клас, с г-жа Соня Василева на английски език. Темата на урока беше “Aqueous solutions of acids, bases and salts”. Учениците активно се включваха в подготовката и представянето на урока. Те показаха много добри знания по английски език свързани с химичната терминология. Използвани бяха интерактивни методи, експериментална дейност, работата в екип и др.

3.1

На 9-ти декември бе проведен втори открит урок от г-жа Василева с учениците от IXa клас на същата тема. Този открит урок по химия на английски език бе с продължителност два учебни часа. Баха използвани разнообразни подходи и методи целящи използването на английски език в обучението по химия и услояването на новото учебно съдържание.

4.1

Чрез презентация бе разработено цялото учебно съдържание, като същевременно бе проведена експерментална дейност от учениците, анализирайки химичните  процеси на английски език. Работейки по групи учениците показаха добри умения за работа в екип.

1.1

Урокът приключи с любопитни факти свързани с химични открития по време на войните – фолио (открито от немците през Втората световна война) и маргаринът (открит по времето на Наполеон за изхранване на войниците му). Тези открития използваме и до днес. Учениците показаха едно отлично владеене на английски език и използването му в часовете по химия.

2.1

Ръководството на ГПЧЕ и присъстващите учители оцениха достойното представяне на деветокласниците, като ги окуражиха за подобни бъдещи дейности. Положителна оценка бе дадена и на преподавателя за подготовката и представянето на учениците й.