С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До родителите на учениците от ГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., в ход е процедурата за създаване на Обществен съвет към ГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец
             На 21.12.2016 г. от 18:00 часа в заседателната зала на ГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец  ще се проведе делегатско събрание за излъчване на родители – членове и резервни членове на Обществения съвет към ГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец.
Всеки делегат ще получи покана за участие в събранието.

Поканата се връчва от класния ръководител.

Информация за състава на Обществения съвет съгласно ПСУДОСДГУ:
Чл. 4. (4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени:
1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;
2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.
(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.
Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:
1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. член на настоятелството на детската градина или на училището;
3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.
………… …………..
(3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от детската градина или училището.

С правомощията на Обществения съвет можете да се запознаете от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Той може да бъде намерен в държавен вестник, сайта „За реформата“ или в училищната библиотека.