Документи

График на часовете – 21/22

График на часовете (ОРЕС) – 21/22

График за провеждане на консултации – 21/22

График на контролните и класни работи – 21/22

График за допълнителен час на класа – 21/22

График за провеждане на консултации – първи срок – 21/22

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – 21/22

График за провеждане на час по спортни дейности – първи срок – 21/22

График на часовете по практика – 1 срок – 21/22

Организация на учебния ден – 21/22

План на комисията по БДП – 21/22

Програма за първи учебен срок – 21/22

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика – 21/22

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 21/22

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от учзвими групи – 21/22

Годишен план за работата на училището – 21/22

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на училището

Правилник за устройството и дейността на ПГПЧЕ “Алеко Константинов”– гр. Правец за учебната 2021/2022 година

Форми на обучение – 21/22

Училищен учебен план – 21/22

Индивидуален учебен план – 21/22