Документи

План-програма БДП – 20/21

График за провеждане на консултации – втори срок – 20/21

График на контролните и класни работи – 20/21

График за допълнителен час на класа – 20/21

График за провеждане на консултации – първи срок – 20/21

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение – 20/21

График за провеждане на час по спортни дейности – първи срок – 20/21

Организация на учебния ден – 20/21

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование – 20/21

План на комисията по БДП – 20/21

Програма за първи учебен срок – 20/21

Програма на подкрепа на личностното развитие на ученика – 20/21

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 20/21

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от учзвими групи – 20/21

Годишен план за работата на училището – 20/21

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на училището

Правилник за устройството и дейността на ПГПЧЕ “Алеко Константинов”– гр. Правец за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение – 20/21

Училищен учебен план – 20/21