Документи

График на часовете – 2022/2023 г.

График на часовете (ОРЕС) – 2022/2023 г.

График за провеждане на консултации – 2022/2023 г.

График на дейностите за учебната 2022/2023

График на контролните и класни работи – 2022/2023 г.

График за подаване на заявление за ученици в самостоятелна форма – 2022/2023 г.

График за провеждане на час по спортни дейности – първи срок – 2022/2023 г.

График на часовете по практика – първи срок – 2022/2023 г.

Стратегия за развитие на ПГПЧЕ (2022 – 2026 г.)

План на комисията по БДП – 2022/2023 г.

План за защита при бедствия

Правилник за вътрешния ред на общежитието

Тематичен план за работата на педагогическите специалисти

План за повишаване качеството на образованието

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика – 2022/2023 г.

Програма за предотвратяване на ранното напускане на училище – 2022/2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи – 2022/2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Правилник за устройството и дейността на ПГПЧЕ (2022/2023 г.)

Училищен учебен план (8-12 клас) – 22/23

Индивидуален учебен план – 22/23

Правила за училищното облекло 2022/2023 г.

Задължение на ученици и родители 2022/23 г.

Правила за работа при пандемична обстановка 2022/2023 г.