Медиацията – средство за изграждане на нова култура на общуване в училище

Училището е събирателен център на хора с различни интереси, виждания, проблеми. Това води до неизбежни конфликти. Част от проблемите се разрешават с помощта на санкции от законодателството, но много често конфликтите са междуличностни. Медиацията в училището цели да подпомогне учениците в случай на конфликт с други ученици, учители или родители, да получат по-ясна представа за себе си и свойте взаимоотношения с другите. Чрез медиацията страните договарят най-доброто, като получават разбиране за собствената си позиция и позицията на другия. В спора медиаторът не дава готови решения и не взема страна. Медиаторът изслушва, задава въпроси, приема индивидуалните различия, обобщава казаното от спорещите.  Насочва вниманието им към създаване на възможности за избор, а не към различия и пречки за общуване.

В нашето училище ще създадем група занимания по интереси „Медиация и социални компетентности”. Участниците в тази група ще бъдат предложени от членовете на ученическия съвет и по тяхно желание от Х, ХІ и ХІІ клас. Четирима от големите ученици ще бъдат обучени от екипа учители с цел дейности като медиатори  и ще бъдат представени пред учителите на ОУ„Васил Левски”, за да бъдат техни помощници при решаване на междуличностни конфликти в малките класове между децата, както и при малките класове в гимназията. Ще обособим помещение за индивидуални срещи и нагледни материали с информация. Останалите от групата ще бъдат обучавани в осъзнаване правилата за работа, в поемане на отговорност без страх, да тренират умения за себеизразяване в деликатни ситуации, да мотивират участието си в партньорство, да приемат различията, защото ги осмислят, а не защото ги изтърпяват, да създават по естествен път добра атмосфера за превенция на агресията и насилието в училището. Идеята е те да продължат в по-горните класове като медиатори.

В съотвесттвие с плана за вътрешно училищна квалификация ще представим наученото и постигнатото пред педагогическия колектив на гимназията.

За тази година смятаме дейностите да останат само за ученици.