ПГПЧЕ „Алеко Константинов“- гр. Правец ще получи допълнително финансиране

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общини в размер на 1 561 475 лв.

Средствата се осигуряват за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Разпределени са на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за това са определени със заповед на министъра на образованието и науката. Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити училища да провеждат политики за повишаване на качеството на образованието.

Единственото училище в София- област, което ще получи допълнително финансиране тази учебна година ще бъде ПГПЧЕ „Алеко Константинов“- гр. Правец. То попада в група 5, според която размерът за целеви средства за стипендии е 25лв в дневна или индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование. Финансирането за миналогодишните резултати е било 20лв на ученик.

Останалите групи предвиждат следното финансиране:
Първа група- 25лв
Втора група- 35лв
Трета група- 55лв
Четвърта група- 75лв
Пета група- 25лв
Шеста група- 35лв
Седна група- 55лв