Проведе се първото заседание на ученическия съвет за 2020/2021 година

Отчет за първото заседание на УС към УУС за учебната 2020/2021 година

Място на заседанието: Заседателна зала на училището
Начало: 14:30
Край: 15:15

Дневен ред:

1. Откриване на заседанието
2. Избор на председател, зам. председател и секретар – Пламена Найденова, 11в – председател, Дамян Цветанов, 10в – зам. председател, Никола Николов, 11в – зам. председател
3. Запознаване с участниците на съвета
4. Възможност за изказване на изражения и промяна на вот даден в т. 2 от днешния дневен ред.
5. Дискусии.
6. Закриване на заседанието.

Присъстващи: 13 от 19